مسیرهای منطقه سنگ نوردی فشند

  


 
 
عکس اول (اطراف غار)
۱- مسیر نسیم 5.10c
۲-مسیر شاهین البرز به صورت مصنوعی صعود می شود ، به صورت طبیعی قابل صعود و پروژه می باشد
۳-مسیر جاوید 5.12d
۴-مسیر ساحل 5.13a
۵- مسیر شیردال 5.12a
۶- مسیر باران 5.10a
عکس دوم: از چپ به راست

۱- مسیر دولفر (فاقد رول و با ابزار گذرای صعود می شود) دو طول 5.10b
۲-مسیر سپنتا5.11a
۳- مسیر سورنا 5.11a
۴ - مسیر یار 5.11d
۵- مسیر آسمان  5.10b
۶- مسیر ماه 5.11b

قله هزارلا

  قله ی هزارلا از غرب به روستای وارنگه رود، از جنوب به روستای ولایت رود، از شمال به دره ی وارنگه رود و از غرب به قله ی سه چال ختم می شود و د...