این سروده ها، سرودهای رسمی کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز جنسیتی بوده است


سرود من زنم

 • ترانه از مازیار سمیعی
 • تنظیم آهنگ از ثمین عابدی
 • خوانندگان: شیرین اردلان و آزاده فرامرزی‌هامتن سرود

 • جوانه می زنم
 • به روی زخم بر تنم
 • فقط به حکم بودنم
 • که من زنم، زنم، زنم

 • چو هم صدا شویم و
 • پا به پای هم رویم و
 • دست به دست هم دهیم و
 • از ستم رها شویم

 • جهان دیگری
 • بسازیم از برابری
 • به هم دلی و خواهری
 • جهان شاد و بهتری

 • نه سنگ و سارها
 • نه پای چوب دارها
 • نه گریه های بارها
 • نه ننگ و عارها

 • جهان دیگری
 • بسازیم از برابری
 • به هم دلی و خواهری
 • جهان شاد و بهتری


********************************************

سرود ای زن ای حضور زندگی

 • ای زن ای حضور زندگی
 • به سر رسید زمان بندگی
 • جهان دیگری ممکن است
 • تلاش ما سازنده آن است

 • این صدا صدای آزادی است
 • این ندا طغیان آگاهی است
 • رهایی زنان ممکن است
 • این جنبش زاینده آن است

********************************************

سرود ای زن تو ای همراهم

 • ای زن تو ای همراهم
 • آزادگی رویایم
 • با تو کنار تو چو دریای خروشانم
 • رو در کوی و برزن / آگاهی پراکن / (گو از حق انسان ها (2))
 • چون مادری پرطاقت
 • با شور و با شهامت
 • پی افکنیم زیباترین دنیای فردا را
 • رو در کوی و برزن / آگاهی پراکن / (گو از حق انسان ها (2))
 • ای زن به پا خیز از نو
 • آزادی آید از تو
 • از همت و همبستگی آید جهانی نو
 • رو در کوی و برزن / آگاهی پراکن / (گو از حق انسان ها (2))

********************************************