این بخش در مورد اطلاع رسانی به کاربران میگم،در لینوکس انواع اطلاع رسانی داریم که در یادداشت به مرور برخی از پرکاربردترین موارد مرتبط با این موضوع می پردازیم

mesg

ابتدا باید ببینیم که یک کاربر اجازه دریافت پیام را دارد یا خیر، برای این موضوع دستوری در لینوکس داریم که محتوای ان نشان دهنده این اجازه است، آدرس فایل فوق :

/bin/mesg

اگر فرمان فوق را در خط فرمان وارد کنیم، اینگونه پاسخ می گیریم :

 
i@life:~$ /bin/mesg
is y

ممکن است این شکل از فرمان در برخی از توزیع های لینوکسی کار نکند، میتوانیم به جای فرمان فوق، از شکل دیگر آن به صورت mesg استفاده کنیم :

 
i@life:~$mesg
is y

برای تغییر محتوای این فایل میتوان پس از دستور mesg از آپشنهای n یا y استفاده کنیم :

 
i@life:~$mesg is y i@life:~$ mesg n i@life:~$ mesg is n i@life:~$ mesg y i@life:~$ mesg is y

یک دستور دیگر داریم به who که نشان میدهد چه کاربرانی در سیستم login هستند :

 
i@life:~$ who i tty7 2018-12-19 10:45 (:0) i pts/2 2018-12-19 10:46 (life) i pts/3 2018-12-19 19:22 (:0) i pts/5 2018-12-19 19:50 (:0) i pts/7 2018-12-19 20:32 (:0) i pts/8 2018-12-19 20:41 (:0) i pts/6 2018-12-19 22:01 (:0)

وقتی از tty حرف میزنیم، یعنی کاربر به صورت واقعی در کامپیوتر login کرده است، وقتی از pts میگوییم یعنی در محیط گرافیکی یک ترمینال باز کرده است و 0: اشاره به محیط گرافیکی دارد که خارج از بحث این گفتگو است
امکان دارد تعداد ptsهایی که در فرمان who نشان داده می شود از تعداد ترمینالهای باز شما کمتر باشد که دلیل ان این است که who در مواردی ترمینالهایی که از این نوع هستند را یکی به حساب می آورد
یک سوییچ به نام T- برای این دستور داریم که علایم = و + را نمایش میدهد که نشان از اجازه دریافت پیام را داده است یا خیر

 
i@life:~$ who -T i + tty7 2018-12-19 10:45 (:0) i + pts/2 2018-12-19 10:46 (life) i + pts/3 2018-12-19 19:22 (:0) i + pts/5 2018-12-19 19:50 (:0) i + pts/7 2018-12-19 20:32 (:0) i + pts/8 2018-12-19 20:41 (:0) i + pts/6 2018-12-19 22:01 (:0)

write

برای ارسال پیام می توان از دستور write استفاده کرد که به صورت نمونه به این شکل می باشد، برای مشخص کردن پایان پیام از Ctrl+D استفاده میکنیم:

 
i@life:~$ write i pts/3 salam kaveh

و در tty فوق اینگونه نمایش میدهد :

 
Message from i@life on pts/6 at 22:36 ... salam kaveh EOF

گفتنی است دریافت کننده پیام در وسط هر کاری که در حال انجام باشد، پیام فوق را بدون متوقف شدن عملکرد خود و در میان آن مشاهده می کند.

wall

وقتی میخواهیم به همه پیامی را بدهیم از wall استفاده میکنیم به عنوان نمونه میتوان اینگونه عمل کرد :

 
i@life:~$ wall hi Broadcast message from i@life (pts/6) (Wed Dec 19 23:02:19 2018): hi

و گیرنده کاربران چنین مسیجی را دریافت میکنند

 
Broadcast message from i@life (pts/6) (Wed Dec 19 23:02:19 2018): hi

notify-send

این دستور برای محیط گرافیکی است و پیام یا یادآور را میتوان به کمک آن ایجاد کرد، مثال هایی از آن را در زیر می آورم :

 
i@life:~$ notify-send "title" "message" i@life:~$ sleep 10; notify-send "title" "message" #view message after 10 secend

برای ارسال اجرای دستور به سایر کاربران میتوان اینگونه عمل کرد :

 
i@life:~$ DISPLAY=:0 sudo su -c "notify-send \"title\" \" message\" " [sudo] password for i:

shutdown

این پیام برای فعالیت هایی مثل خاموش کرد یا راه اندازی مجدد یا فعالیت های شمابه است که برخی از آپشن های آن به شرح زیر است :

-h halt
-p poweroff
-r reboot
-c cancel
-k no new login
--no-wall   

با این فرمان نیز می توان پیام ارسال کرد که نمونه های آن را در ادامه می اورم :

i@life:~$ shutdown -h now "message"
i@life:~$ shutdown -h +5 "message 5 min"
i@life:~$ shutdown -h 22:00 "message 10pm"

فایل های مهم

/etc/issue

هر فردی که میخواهد لاگین کند محتوای این فایل به اون نشان داده خواهد شد، توضیحات مربوط به معنای محتوای این فایل را میتوان در man مربوط به issue دید. بستگی به نوع فعالیت سیستم میتوان محتوای مختلفی در آن اضافه کرد که در هنگام لاگین به سیستم به نمایش درآید.

/etc/issue.net

مانند فایل بالا است با این تفاوت که برای کاربرانی است که از شبکه یا telnet وارد سیستم می شوند،

/etc/ssh/sshd_config

در این فایل خطی به عنوان Banner وجود دارد که به کاربرانی که از طریق ssh لاگین کرده اند نمایش داده می شود.

/etc/motd

messeage of the Day
پیام روز :
محتوایی که داخل این فایل نوشته می شود، بعد از نمایش یکی از فایل های پیش گفته، به نمایش گذاشته می شود.

نوشته : کاوه رضائی شیراز
فهرست مطالب آموزش گنو لینوکس