گروه مطالعه کتاب های فمینیستی

کتاب نخست (اردیبهشت تا پایان امرداد 1397) : «از جنبش تا نظریه اجتماعی : تاریخ دو قرن فمینیسم» نوشته دکتر حمیرا مشیر زاده

  • جلسات سوم تا پایانی | وضعیت : برنامه ریزی / قطعی - در حال برگزاری / برگزار شده
  • جلسه دوم | وضعیت : برنامه ریزی / قطعی - در حال برگزاری / برگزار شده
  • جلسه نخست | وضعیت : برنامه ریزی / قطعی - در حال برگزاری / برگزار شده