کتابهای انتشارات «کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض امیز جنسیتی»

********************************************

دوباره از همان خیابانها ، ویژه 22 خرداد ، خرداد 89

"دوباره از همان خیابان ها "، مجموعه ای مصاحبه ها و یادداشت است که با هدف مکتوب کردن روایت های بخشی از فعالان جنبش زنان گردآوری شده است

********************************************

خواب آشفته خیابان، ویژه 22 خرداد 87

"خواب آشفته خیابان"، مجموعه ای مصاحبه ها و یادداشت است که با هدف مکتوب کردن روایت های بخشی از فعالان جنبش زنان از وقایع22خرداد سال های1384و1385 و همچنین13اسفند 1385 گردآوری شده است.

********************************************

کتابچه تاثیر قوانین بر زندگی زنان، شماره یک/چند همسری

********************************************

دفترچه تاثیر قوانین بر زندگی زنان(یکی از سه سند اصلی کمپین)

********************************************