ملتی بی هویت که از هرگونه هویتی گریزان است
ملتی بی‌سواد که با حفظ کردن چند سطر از هر کتابی مدرک دانشگاهی گرفته و از هر گونه دانش اندوزی و سوادی گریزان است
ملتی …
ملتی که سرزمینی همانند ژاپن میخواد، اما حاضر نیست حتی برای آن در حد مالایی‌های مالزی زحمت بکشد
ملتی که منتظر اسکندر است، پیش از این هم دیو‌های خود را زیر پای انگره‌ مینوهای زمان قربانی کرده
ملتی که فعلا به مدد پول بادآورده نفت و سیستم حکومتی که هرچقدر کمتر بدانی نزدش محبوبتری، بسیار خوب زندگی میکند
ملتی که به آن چه پیش از این گفتم افتخار میکند
ملتی که سالها برای به وجود امدنش توسط حاکمیت زحمت کشیده شده و امروز یک به یک قله‌ها را فتح میکند

آیا واقعا برای ساخت آینده نیازی به هویت یا شناخت گذشته هست؟ آیا نیاز به دانش است؟ شاید این ملت تمامی آنچه در این موارد میگفته‌اند را نقض کند، خود که چنین ادعا دارد

راستی بسیاری در مورد راههای نابودی ملتها گفته بودند؟ چه می‌گفتند؟

نوشته : کاوه رضائی